2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Başarı Durumuna Göre Yatay Geçiş Başvuruları

06 Temmuz 2022 Çarşamba

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
BAŞARI DURUMUNA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

 
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Senato Esasları” hükümlerine uygun olarak 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilecektir. Yatay geçiş başvuru ve değerlendirme takvimi,  kontenjanlar, gerekli belgeler ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.
 
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi Güz Yarıyılı
Başvuru Tarihleri 18 - 29 Temmuz 2022
Başvuruların İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi 01 - 05 Ağustos 2022
Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi 10 Ağustos 2022
Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 31 Ağustos - 02 Eylül 2022
Yedek Listeden Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 07 - 09 Eylül 2022

BAŞVURU İŞLEMLERİ
 
Yatay Geçiş başvuruları 18-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
  • Online başvuru yapmak için tıklayınız. (Başvuru sayfası 18.07.2022 tarihinde aktif olacaktır)

KONTENJANLAR
 
Başarı durumuna göre kurumlararası ve kurum içi yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

 

YÖNERGE VE SENATO ESASLARI

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Senato Esasları için tıklayınız.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim - Öğretim Ve Sınav Yönergesi için tıklayınız.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi İçin tıklayınız.

 

TIP FAKÜLTESİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

1- Koşulları tutmayan ve eksik evrakla başvuranların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

2- Değerlendirme Puanı kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna Yerleştirme Puanının %70’i ve Başarı Notunun % 30’u toplanarak hesaplanır.

3- Yurt içi üniversiteler arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 olması şarttır.

4- Yatay geçiş başvurusunda, eğitim gördüğü Üniversitenin 100 lük sistemdeki not karşılığını belgeleyerek ibraz etmesi zorunludur.
 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

1- Başvurular duyuruda belirtilen belgelerle birlikte eksiksiz olarak ve duyuruda belirtilen yöntemle yapılmak zorundadır.

2- Fakülteye yatay geçiş için başvuran öğrencinin Değerlendirme Puanı kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna Yerleştirme Puanının %70’i ve Başarı Notunun %30’u toplanarak hesaplanır.

3- Öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yıla kadar kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait GANO’sunun 100 tam puan üzerinden en az 75 olması şarttır.

4- Dörtlü ve yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, başvuranların üniversitelerince düzenlenen karşılıklar kullanılır. Üniversitelerinden dönüşüm tablosu temin edemeyen öğrencilerin notları Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen “Yükseköğretim Kurulu 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tabloları kullanılır.

 5- Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında ilgili yılda Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakültelerine girişteki en düşük yerleştirme puanına sahip olması gerekir.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
 
1 Not Döküm Belgesi (Transkript) (Tıp Fakültesine yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin transkriptlerinde Genel Akademik Not Ortalamalarının (GANO) 100 lük sistemdeki karşılığı belirtilmelidir.)
2 Yeni tarihli Öğrenci Belgesi
3 ÖSYS/YKS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı
4 Ders içerikleri
5 Disiplin ceza durum belgesi
6 Akademik ortalamaya göre sınıfında %10’a girildiğine ilişkin belge (II. Öğretim Programlarından I. Öğretim Programlarına başvuracak adaylar için)
7 Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görenlerin öğrenim gördüklerine dair belge
8 Nüfus Cüzdanı fotokopisi


YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI
 
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunan programlara başvuracak adaylardan Yatay Geçiş Senato Esaslarının 5. maddesinin 2. fıkrasındaki şartları sağlayamayanlar için 19.09.2022 tarihinde Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.
 

KESİN KAYIT
 
Değerlendirme sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan adayların listesi 10 Ağustos 2022 tarihinde http://erdogan.edu.tr/  web adresinden ilan edilecektir.  Kesin kayıt yapmaya hak kazanan asıl öğrenciler 31 Ağustos – 02 Eylül 2022; yedek öğrenciler ise 07 - 09 Eylül 2022 tarihleri arasında belirtilen belgelerle birlikte kesin kayıt için şahsen müracaat edeceklerdir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine ilan edilen yedek listedeki sıraya göre kayıtlar yapılacaktır.