Af Kaydı

12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6353 sayılı Kanunun 11.maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 63.madde kapsamında 25 Şubat 2011 tarihine kadar Hazırlık sınıfı dahil tüm sınıflarda önlisans, lisans, lisansüstü, öğrenimi gören öğrenciler kendi isteği ile ilişikleri kesilenler ile terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan öğrenciler ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri bürosuna bizzat veya posta yoluyla gerekli belgeler (Başvuru dilekçesi, Adli sicil kaydı) ile birlikte başvuru yaparlar. Başvurusu kabul edilen öğrencilere ilişkin yönetim kurulu kararları öğrenci işleri daire başkanlığına geldikten sonra belirtilen kayıt tarihleri arasında kayıt belgeleri ile birlikte bizzat gelerek veya noter vasıtasıyla vekil tayin ettiği kişi ‘’vekaletname’’ ile birlikte başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirir. Lisansüstü öğrencilerin af kaydı ilgili Enstitü Müdürlüğünce tamamlanır.

Kayıt için gerekli belgeler:
-Lise diploması aslı
-Nüfus cüzdan fotokopisi
-6 adet fotoğraf
-DGS ile kayıtlanan öğrenciler için lise diplomasının yanında önlisans diploması
-Banka dekontu (İkinci öğretim programlarına kayıtlanacaklar ile örgün öğretim programına kayıtlanacaklardan azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler kayıt esnasında ilgili bankaya yönlendirileceklerdir.)
-Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi.
Aşağıda belirtilen bölümler için Sağlık Raporu;
Tıp Fakültesine kayıtlanacak adayların, tam teşekküllü resmi bir hastaneden (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi hastaneleri) eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu almaları gerekmektedir.
Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu’nun Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı’na kayıtlanacak tüm adayların; TC vatandaşı olmak; boyu erkek öğrencilerde 1,66 m’den, kız öğrencilerde 1,60 c m’den kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak ve kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemi adamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi bulunan sağlık raporu almak, mülâkat ve beden eğitimi sınavında başarılı olmak gerekir.

Kesin kayıtlanma tamamlandıktan sonra öğrenciler ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri bürolarına müracaat ederek ders kaydı işlemini tamamlarlar. Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrencilerin öğrenci kimlik kartları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır ve ilgili akademik birimlerden teslim alırlar.
Kaydı yapılan öğrencilerin yatay geçişle Üniversitemize kayıtlandıkları, kayıtlı oldukları Üniversitelere bildirilerek öğrenim dosyaları istenmek suretiyle önceki Üniversitelerinden ilişiklerinin kesilmesi işlemi gerçekleştirilir.