Diploma

Öğrenim gördükleri programların bütün koşullarını yerine getirerek mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından aşağıda tanımlanan diplomalar düzenlenir.
a) Önlisans Diploması
b) Lisans Diploması
c) Diş Hekimliği Diploması
ç) Tıp Doktoru Diploması
d) Yüksek Lisans Diploması
e)Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
f) Doktora Diploması

Diploma Teslimi

Diploma; mezuniyet kararı onaylanan öğrencilerin mezun olunan akademik birimden ilişik kesme işlemini tamamladığına dair doldurulup onaylanan ilişik kesme belgesi ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınır.
Diploma yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Hak sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekir.

Geçici Mezuniyet Belgesi

Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara, istekleri üzerine mezun olduklarını belirten ve diploma bilgilerini içeren "Geçici Mezuniyet Belgesi" bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Bu belge diploma gerektiren tüm işlemlerde diploma yerine geçer.