Lisansüstü Öğrenim

Lisansüstü Öğrenim

Üniversitemizde lisansüstü düzeyinde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvurularda aranan genel koşullar, başvuru süreci ve kabul süreci Enstitülerin web sayfalarında belirtilmektedir.
Lisansüstü Özel Öğrenci:
Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile açık bulunan lisansüstü derslerden en çok ikisine özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca ders başına belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler. Özel öğrenciler de ders ve sınavlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.
Lisansüstü Yatay Geçiş:
Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programın en az bir yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir:
Hangi programdan hangi programa yatay geçiş yapılabileceği ve kontenjanları, Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanır.
Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında yatay geçiş komisyonu tarafından önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, tanınacak süre ve diğer hususlar Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Komisyon tarafından en fazla toplam 9 kredilik ders önerilebilir. Öğrenci ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır. Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.
Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış öğrenci, ikinci yarıyılından sonra aynı programın tezli veya birinci öğretimdeki tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.
Öğrenci geçiş yaptığı programın şartlarına uymakla yükümlüdür.
Öğrencinin ders muafiyeti ve intibakları Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılabilir.