ALİ RIZA ŞAHİN

ALİ RIZA ŞAHİN

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI

Birimi

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Akademik takvim organizasyonunu yapmak

Bağlı Şube Müdürlerince hazırlanan bütçe, plan, faaliyet ve programlarını incelemek, gerekli görülen değişikliklerin yapılmasını sağlamak ve ilgili makama sunmak

Başkanlığa bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek

Başkanlığın hizmet alanı ile ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde bağlı bulunduğu Makama danışmanlık görevi yapmak

Belirlenmiş standartlara uyulmasını sağlamak

Daire Başkanlığına gelen evrakın ilgili birimlere havale edilmesini sağlamak

Daire ile ilgili tutanak ve formları imzalamak

Daire personeline iş dağıtımı yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını almak.

Daire personelini sevk ve idare etmek

Daire personelinin yıllık izin takvimini onaylamak

Dairede bulunan görevleri yürütecek personelde bulunması gereken nitelikleri saptayarak mevcut personel konusunda değişiklik teklifini üst yöneticiye sunmak

Dairede bulunan personelin daha üst kademeler için yetiştirilmeleri yönünde gerekli önlemleri alarak, hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak

Dairenin yazışmalarını ilgili birime havale etmek ve yapılan yazışmaları imzalamak.

Eğitim-öğretim ile ilgili kararların uygulanmasını sağlamak,

Geçici olarak görevinin başından ayrıldığı zaman veya kendisinin katılma imkânı bulamadığı toplantı ve görüşmelerde kendisini temsil edecek vekili seçmek ve mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda bağlı bulunduğu amirin onayını almak

Gerekli durumlarda yurt içinde ve yurtdışında birimini temsil ederek görüş ve öneride bulunmak

Görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve Kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla şube müdürleri ve alt birim yöneticilerine devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur

Görevlerin yerine getirilmesinde ve sonuçlandırılmasında üst kademedeki yöneticileri gerektiğinde bilgilendirmek

İlgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde personelin performansını değerlendirmek.

Mevzuata aykırı faaliyetleri önlemek

Personel ile ilgili tayin, terfi, nakil, mükâfatlandırma, cezalandırma, izin ve işten çıkarma işlemlerini inceleyerek, makama görüş ve tekliflerini sunmak

Şubelerden çıkacak yazıları imza yetkileri yönergesi esaslarına uygun olarak parafe veya imza etmek

Üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Yazılı veya sözlü olarak kendisine intikal eden işlerin ilgili şubelere dağıtımını yapmak, sonuçlandırılmasını sağlamak